Home

Met een taxi van of naar Schiphol. Comfortabel, voordelig en betrouwbaar vanaf € 35,-

VOORWAARDEN


Voorwaarden NL 2020
 • Artikel 1 - Begripsomschrijving In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: CSC: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid CSC B.V tevens h.o.d.n. Super Shuttle Schipolservice; Klant: een natuurlijk persoon of een rechtspersoon die opdracht geeft aan CSC tot het verrichten van diensten; Overeenkomst: de overeenkomst waarbij een klant aan CSC de opdracht geeft om taxiritten te verrichten en CSC deze opdracht aanvaard; Tarief: kosten die CSC in rekening brengt voor de dienstverlening; Klacht: elke negatieve feedback van de klant over de uitvoering van een opdracht, de naleving van een overeenkomst of de dienstverlening van CSC; Geschil: de blijvende onenigheid tussen de klant en CSC met betrekking tot een eerder ingediende klacht; Auto: personenauto op ten minste vier wielen, zoals nader omschreven bij ministeriële regeling, ingericht voor het vervoer van ten hoogste acht personen, de bestuurder daaronder niet inbegrepen; Taxirit: personenvervoer tegen betaling, waarbij het tarief mogelijk vooraf is overeengekomen. Handbagage: een tas of koffer met een maximale afmeting van 55 x25 x 25 centimeter. Grote bagage: een koffer of soortgelijke bagagestuk met een maximale cumulatieve afmeting (L+B+H) van 150 cm.
 • Artikel 2 - Toepasselijkheid Deze algemene voorwaarden gelden voor alle rechtsbetrekkingen tussen CSC en de klant, voor zover door partijen daarvan niet schriftelijk en uitdrukkelijk wordt afgeweken. Tenzij hieronder anders bepaald worden alle dergelijke rechtsbetrekkingen hierna ‘overeenkomsten’ genoemd. Eventuele algemene voorwaarden van de klant zijn niet toepasselijk en binden CSC niet. Afwijking van de onderhavige voorwaarden is uitsluitend toegestaan voor zover schriftelijk en uitdrukkelijk overeengekomen. De voorwaarden waarvan niet schriftelijk en uitdrukkelijk is afgeweken blijven onverkort hun gelding houden. Indien op enige bepaling van deze algemene voorwaarden of een deel daarvan door CSC geen beroep kan worden gedaan of deze ongeldig of nietig is, blijven de overige bepalingen, of het overige, onverminderd van kracht. Partijen komen overeen om de ongeldige of nietige (deel)bepaling te vervangen door een (deel)bepaling die wat betreft inhoud en strekking zoveel mogelijk overeenstemt met de ongeldige of nietige bepaling. Hetzelfde geldt voor bepalingen waarop CSC om andere redenen geen beroep kan doen.
 • Artikel 3 – Wijzigingen algemene voorwaarden CSC is bevoegd wijzigingen in deze algemene voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van in werking treden. De gewijzigde algemene voorwaarden worden op de website van CSC gepubliceerd en, voor zover redelijkerwijs mogelijk, tijdig aan de klant toegezonden. Indien geen tijdstip van inwerking treden is vastgesteld, treden de wijzigingen jegens wederpartij in werking zodra mededeling van de wijzigingen heeft plaatsgevonden.
 • Artikel 4 – Totstandkoming overeenkomst van opdracht De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door CSC van de door de klant verstrekte opdracht. Bij het verstrekken van de opdracht door de klant dient het aantal te vervoeren personen, het soort en de hoeveelheid bagage te worden doorgegeven aan CSC. De aanvaarding van de opdracht geschiedt door een bevestiging van de verstrekte opdracht per e-mail of anderszins.
 • Artikel 5- Beëindiging vervoersovereenkomst De uitvoering van de overeenkomst kan met onmiddellijke ingang worden gestaakt, indien de klant dusdanige hinder veroorzaakt dat niet van CSC kan worden verlangd dat hij de klant (verder) vervoert. De klant dient in dat geval op eerste verzoek van CSC onmiddellijk uit te stappen. Indien een geval als bedoeld in lid 1 zich voordoet, is de klant het volledige tarief van de taxirit verschuldigd. CSC sluit aansprakelijkheid voor enige schade uit.
 • Artikel 6 – Uitvoering overeenkomst De uit de overeenkomst wederzijds voortvloeiende verplichtingen gelden vanaf de schriftelijke bevestiging door CSC aan de klant. CSC heeft het recht de overeenkomst te laten uitvoeren door derden. De overeenkomst houdt een inspanningsverbintenis voor CSC in en geen resultaatsverbintenis. Een overeenkomst wordt door of vanwege CSC naar beste kunnen en met de zorgvuldigheid die van CSC mag worden verwacht uitgevoerd. CSC aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het niet verwezenlijken van het door de klant beoogde doel.
 • Artikel 7 – Uitvoering Taxirit Boekingen via internet moeten minimaal 48 uur voor de gewenste ophaaltijd bij CSC aangevraagd worden. Boekingen met een gewenste ophaaltijd van minder dan 24 uur moeten telefonisch worden geplaatst en zijn altijd op basis van beschikbaarheid. Na verzending van de schriftelijke bevestiging moeten wijzigingen in de boeking, door de klant tijdig en bij voorkeur schriftelijk aan CSC kenbaar worden gemaakt. Indien wijzigingen mondeling (bijvoorbeeld per telefoon) worden doorgegeven is het risico van de wijzigingen voor rekening van de klant, tenzij deze door CSC zijn bevestigd. Hogere kosten die worden veroorzaakt door wijzigingen in de overeenkomst, van welke aard dan ook worden aan de klant extra in rekening gebracht. Deze kosten kunnen zowel mondeling als schriftelijk worden medegedeeld aan de klant. Tenzij tussen partijen uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen, bepaalt CSC welke chauffeur de overeenkomst uitvoert. Het is uitdrukkelijk verboden foto-, film- of geluidsopnamen te maken van en in de auto danwel de chauffeur, tenzij de klant voorafgaand uitdrukkelijk toestemming heeft verkregen van CSC. Externe factoren kunnen altijd van invloed zijn op de planning. CSC sluit aansprakelijkheid voor enige oorzaak waardoor de klant een vlucht of aansluiting mist uit. Bij een overeenkomst met bestemming Schiphol behoudt CSC zich het recht voor om de taxirit 20 minuten eerder of later dan de gewenste ophaaltijd tijd te laten aanvangen. Bij boekingen voor het ophalen na de aankomst op de luchthaven Schiphol dient rekening te worden gehouden met een gemiddelde wachttijd van 30 minuten na landing en bagageafhandeling. Het is belangrijk dat de klant meteen na de landing telefonisch bereikbaar is voor CSC. In uitzonderlijke gevallen wordt aan de klant verzocht om toestemming voor een gecombineerde taxirit in verband met last minute schemawijzigingen, vertragingen en/of calamiteiten.
 • Artikel 8- No Show Er is sprake van een no-show als de klant niet tijdig (binnen 90 min) na landing verschijnt op de met CSC afgesproken plaats, er niet tijdig een wijziging van vluchtnummer, vluchtdatum of annulering is doorgegeven en de klant mobiel niet bereikbaar is. Onder no-show wordt tevens verstaan: gevallen waarin een klant de luchthaven verlaat, zonder dat voorafgaand telefonische afstemming met CSC heeft plaatsgevonden. Bij een no-show vervalt het recht op een taxirit. De klant blijft gehouden tot betaling van het overeengekomen tarief. Nadat het recht op een taxirit is vervallen, wordt voor elke nieuwe boeking opnieuw een tarief in rekening gebracht.
 • Artikel 9 - Tarieven en betaling Voor de uitvoering van de overeenkomst is de klant het overeengekomen tarief verschuldigd. Het overeengekomen tarief is altijd inclusief omzetbelasting en andere heffingen van overheidswege, tenzij uitdrukkelijk anders gegeven. CSC is gerechtigd het tarief tussentijds te wijzigen. Wijzigingen van opgegeven tarieven zonder voorafgaande kennisgeving en na bevestiging van de taxirit door CSC aan de klant, worden uitdrukkelijk voorbehouden. De geldende tarieven zijn op te vragen bij CSC. De taxirit dient, tenzij tussen partijen anders is overeengekomen, contant te worden afgerekend bij de chauffeur. Het tarief voor retourboekingen dient volledig te worden betaald op de heenreis. Ook als er geen gebruik wordt gemaakt van de taxirit bij de terugreis, blijft het overeengekomen tarief verschuldigd en is er geen sprake van onverschuldigde betaling. Enkele reizen vanaf Schiphol worden, tenzij tussen partijen anders is overeengekomen, enkel na vooruitbetaling door CSC uitgevoerd.
 • Artikel 10 - Annulering Een annulering dient schriftelijk plaats te vinden en wel uiterlijk 48 uur vóór de overeengekomen ophaaltijd. Bij annulering binnen 48 uur voor de overeengekomen ophaaltijd berekent CSC € 10,00 administratiekosten. Bij annulering binnen 24 uur voor de overeengekomen ophaaltijd betaalt de klant het volledige overeengekomen tarief.
 • Artikel 11 – Bagage Per taxirit kan zonder extra kosten per persoon 1 stuk handbagage en 1 stuk grote bagage worden meegenomen. Extra- of andersoortige bagage dient vooraf, bij het verstrekken van de opdracht door de klant aan CSC tot minimaal 48 uur voor de gewenste ophaaltijd, aan CSC te worden doorgegeven. CSC is gerechtigd hiervoor een meerprijs in rekening te brengen. Indien de klant niet tijdig extra of andersoortige bagage aan CSC heeft doorgegeven en deze blijkt niet te vervoeren in de auto, dan is CSC gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk te staken. CSC sluit aansprakelijkheid voor enige schade als gevolg daarvan uit.
 • Artikel 12 – Vervoer van kinderen Kinderzitjes en stoelverhogers zijn wettelijk niet verplicht tijdens een taxirit. CSC maakt geen gebruik van kinderzitjes en stoelverhogers. CSC neemt geen kinderzitjes en stoelverhogers voor de klant in bewaring. Vanaf de leeftijd van 3 jaren is het gebruik van een gordel verplicht.
 • Artikel 13 – Vervoer van (huis)dieren Enkel na voorafgaande schriftelijke toestemming van CSC is het toegestaan (huis)dieren mee te nemen in de auto. Het (huis)dier dient in een speciaal daarvoor bestemde bench, mand of tas te worden vervoerd.
 • Artikel 14 - Aansprakelijkheid CSC sluit aansprakelijk uit voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat is uitgegaan van de door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor CSC kenbaar behoorde te zijn. CSC sluit aansprakelijkheid uit voor eventuele tekortkomingen van door derden uitgevoerde diensten. Overigens is iedere aansprakelijkheid van CSC voor schade die voortvloeit uit, of verband houdt met een toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad, of die is gebaseerd op enige andere rechtsgrond, beperkt tot het door de verzekeraar van CSC te dier zake uitgekeerde of uit te keren bedrag, verminderd met het door CSC te betalen eigen risico onder die verzekering, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld. Beperkingen van aansprakelijkheid ten gunste van CSC gelden ook ten gunste van niet-ondergeschikte vertegenwoordigers en hulppersonen van CSC.
 • Artikel 15- Klachten en geschillen De klant dient zijn klacht volledig en duidelijk te omschrijven en aan CSC voor te leggen binnen een maand na het moment waarop hij kennis nam of redelijkerwijs kennis had kunnen nemen van het handelen of nalaten dat tot de klacht heeft geleid. CSC zal vervolgens in overleg treden met de klant om te bezien of een oplossing mogelijk is. De klant ontvangt binnen 4 weken na binnenkomst van de klacht bericht van CSC over een oplossing. Indien de klacht binnen de gestelde termijn niet of niet naar tevredenheid is opgelost, kan de klant zich wenden tot de bevoegde rechter. De klant kan zijn klacht uiterlijk drie maanden na de reactie van CSC voorleggen aan de bevoegde rechter. Daarna vervalt deze mogelijkheid.
 • Artikel 16- Toepasselijk recht en forumkeuze Op alle overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing De absoluut bevoegde rechter in het arrondissement van CSC is tevens bevoegd kennis te nemen van geschillen die voortvloeien uit hoofde van de met de klant gesloten overeenkomst.

Op al ons vervoer zijn de algemene voorwaarden en betalingscondities van Koninklijk Nederlands Vervoer zoals gedeponeerd op 31/2003 van toepassing. Uithoorn, 20 december 2019