Home

Met een taxi van of naar Schiphol. Comfortabel, voordelig en betrouwbaar vanaf € 35,-

VOORWAARDEN


Algemene Voorwaarden CSC B.V. NL

Artikel 1 - Begripsomschrijving
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1.  CSC: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid CSC B.V tevens h.o.d.n. Super Shuttle Schipholservice;
2.  Klant: een natuurlijk persoon of een rechtspersoon die opdracht geeft aan CSC tot het verrichten van diensten;
3.  Overeenkomst: de overeenkomst waarbij een klant aan CSC de opdracht geeft om taxiritten te verrichten en CSC deze opdracht aanvaard;
4.  Annuleren taxirit: beëindiging van de overeenkomst door CSC;
5.  Tarief: kosten die CSC in rekening brengt voor de dienstverlening. Deze zijn altijd inclusief omzetbelasting en andere heffingen van overheidswege, tenzij uitdrukkelijk anders gegeven.
6.  Klacht: elke negatieve feedback van de klant over de uitvoering van een opdracht, de naleving van een overeenkomst of de dienstverlening van CSC;
7.  Geschil: de blijvende onenigheid tussen de klant en CSC met betrekking tot een eerder ingediende klacht;
8.  Auto: personenauto op ten minste vier wielen, zoals nader omschreven bij ministeriële regeling, ingericht voor het vervoer van ten hoogste acht personen, de bestuurder daaronder niet inbegrepen;
9.  Taxirit: de tussen CSC en Klant overeengekomen taxirit, waarbij (vooraf) een tarief is afgesproken.
10.  Handbagage: een handtas of rugzak niet zijnde een trolley;
11.  Ruimbagage: een trolley, koffer of soortgelijke bagagestuk met een minimale afmeting van 55 x 25 x 25 centimeter en maximale cumulatieve afmeting (L+B+H) van 158, dan wel maximale afmeting conform IATA-formaat.

Artikel 2 - Toepasselijkheid
1.  Deze algemene voorwaarden gelden voor alle rechtsbetrekkingen tussen CSC en de klant, voor zover door partijen daarvan niet schriftelijk en uitdrukkelijk wordt afgeweken. Tenzij hieronder anders bepaald worden alle dergelijke rechtsbetrekkingen hierna ‘overeenkomsten’ genoemd.
2.  Eventuele algemene voorwaarden van de klant zijn niet toepasselijk en binden CSC niet.
3.  Afwijking van de onderhavige voorwaarden is uitsluitend toegestaan voor zover schriftelijk en uitdrukkelijk overeengekomen. De voorwaarden waarvan niet schriftelijk en uitdrukkelijk is afgeweken blijven onverkort hun gelding houden.
4.  Indien op enige bepaling van deze algemene voorwaarden of een deel daarvan door CSC geen beroep kan worden gedaan of deze ongeldig of nietig is, blijven de overige bepalingen, of het overige, onverminderd van kracht. Partijen komen overeen om de ongeldige of nietige (deel)bepaling te vervangen door een (deel)bepaling die wat betreft inhoud en strekking zoveel mogelijk overeenstemt met de ongeldige of nietige bepaling. Hetzelfde geldt voor bepalingen waarop CSC om andere redenen geen beroep kan doen.

Artikel 3 – Wijzigingen algemene voorwaarden
1.  CSC is bevoegd wijzigingen in deze algemene voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in
  werking op het aangekondigde tijdstip van in werking treden.
2.  De gewijzigde algemene voorwaarden worden op de website van CSC gepubliceerd en, voor zover redelijkerwijs mogelijk, tijdig aan de klant toegezonden. Indien geen tijdstip van inwerking treden is vastgesteld, treden de wijzigingen jegens wederpartij in werking zodra mededeling van de wijzigingen heeft plaatsgevonden.

Artikel 4 – Totstandkoming overeenkomst van opdracht
1.  Een taxirit moet minimaal 48 uur voor de gewenste ophaaltijd via de website van CSC worden aangevraagd.
2.  Wanneer de gewenste ophaaltijd minder dan 24 uur bedraagt kan de taxirit alleen telefonisch worden aangevraagd.
3.  De klant is verplicht bij de aanvraag juiste en volledige informatie te verstrekken aan CSC over het aantal te vervoeren personen, het soort en de hoeveelheid (afwijkende) bagage, dan wel te vervoeren (huis)dieren.
4.  De taxirit is pas definitief, althans de overeenkomst komt pas tot stand, wanneer bevestiging van de taxirit door CSC heeft plaatsgevonden via e-mail of anderszins.

Artikel 5- Wijziging overeenkomst
1.  Na verzending van de schriftelijke bevestiging moeten wijzigingen in de overeenkomst, door de klant tijdig en bij voorkeur schriftelijk aan CSC kenbaar worden gemaakt. Indien wijzigingen mondeling (bijvoorbeeld per telefoon) worden doorgegeven ligt het risico van de wijzigingen bij de klant, behalve als de wijzigingen alsnog schriftelijk door CSC worden bevestigd.
2.  Extra kosten die voortvloeien uit wijzigingen in de overeenkomst, van welke aard dan ook worden door CSC aan de klant in rekening gebracht. Deze kosten kunnen zowel mondeling als schriftelijk worden medegedeeld aan de klant.
3.  Bij een taxirit met eindbestemming Schiphol behoudt CSC zich het recht voor om de taxirit minimaal 20 minuten eerder of later dan de overeengekomen ophaaltijd tijd te laten aanvangen.
4.  CSC heeft het recht om de overeenkomst te wijzigen naar een gecombineerde taxirit als sprake is van overmacht, waarvan in ieder geval maar niet uitsluitend sprake van is bij, ondercapaciteit, overboekingen, lastminute schemawijzigingen, vertragingen en/of calamiteiten. Er kan in dat geval door de klant geen aanspraak worden gemaakt op restitutie, dan wel een tariefwijziging.

Artikel 6 – Uitvoering taxirit
1.  De uit de overeenkomst wederzijds voortvloeiende verplichtingen gelden vanaf de schriftelijke bevestiging door CSC aan de klant.
2.  Tenzij tussen partijen uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen, bepaalt CSC welke chauffeur de overeenkomst uitvoert. CSC heeft het recht de overeenkomst te laten uitvoeren door derden.
3.  De overeenkomst houdt een inspanningsverbintenis voor CSC in en geen resultaatsverbintenis. Een overeenkomst wordt door of vanwege CSC naar beste kunnen en met de zorgvuldigheid die van CSC mag worden verwacht uitgevoerd. CSC aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het niet verwezenlijken van het door de klant beoogde doel.
4.  Het is uitdrukkelijk verboden foto-, film- of geluidsopnamen te maken van en in de auto dan wel de chauffeur, tenzij de klant voorafgaand uitdrukkelijk toestemming heeft verkregen van CSC.

Artikel 7 – Uitvoering Taxirit vanaf Schiphol en No Show
1.  De klant dient direct na landing telefonisch bereikbaar te zijn voor CSC.
2.  Bij een taxirit vanaf Schiphol dient de klant rekening te houden met een wachttijd van gemiddeld 45 minuten na landing en/of bagageafhandeling.
3.  Er is sprake van een no-show als de klant niet tijdig (binnen 120 min) na landing verschijnt op de met CSC afgesproken plaats of niet tijdig een wijziging van vluchtnummer, vluchtdatum of annulering van de vlucht is doorgegeven of CSC er niet in geslaagd is om de klant telefonisch te bereiken.
4.  Er is ook sprake van no-show wanneer door de dienstdoende chauffeur, dan wel CSC wordt geconstateerd dat de klant Schiphol heeft verlaten zonder instemming van de chauffeur of CSC.
5.  Bij een no-show wordt de overeenkomst geacht te zijn uitgevoerd en is de klant het tarief verschuldigd aan CSC. Restitutie is uitgesloten als de klant het tarief vooraf heeft betaald.

Artikel 8- Annulering taxirit
1.  Als op enig moment blijkt dat de klant onvolledige en/of onjuiste informatie heeft vermeld bij zowel totstandkoming van de overeenkomst als daarna, heeft CSC het recht om de taxirit (ter plekke) te annuleren. Hiervan is bijvoorbeeld maar niet uitsluitend sprake de klant bij het ophalen meer, dan wel andersoortige bagage heeft dan vooraf is doorgegeven.
2.  De taxirit kan onmiddellijk worden gestaakt en dus geannuleerd als de klant dusdanige hinder veroorzaakt dat niet van CSC kan worden verlangd de taxirit (verder) uit te voeren. De klant dient in dat geval op eerste verzoek uit te stappen.
3.  Indien gevallen als bedoeld in lid 1 en 2 zich voordoen, is CSC gerechtigd 50% van het tarief bij de klant in rekening te brengen.
4.  Na het annuleren van de taxirit door CSC, geldt voor elke nieuwe overeenkomst de op dat moment geldende tarieven.
5.  Indien de taxirit niet kan worden uitgevoerd wegens ondercapaciteit, dan wel overboeking bij CSC of annulering dan wel vertraging van de vlucht door de luchtvaartmaatschappij, heeft CSC het recht om de taxirit te annuleren.
6.  Ook tijdens de jaarlijkse ‘black out’ periode tussen 31 december en 1 januari heeft CSC het recht de taxirit te annuleren.

Artikel 9 - Tarieven en betaling
1.  De geldende tarieven kunnen ten alle tijde worden opgevraagd bij CSC.
2.  CSC heeft het recht om het tarief (tussentijds) te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving en na totstandkoming van de overeenkomst.
3.  Het tarief wordt contant betaald aan de chauffeur, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
4.  Bij een retour taxirit dient het volledige tarief op de heenreis te worden betaald. Restitutie daarvan is uitgesloten, ook als bij de terugreis geen taxirit plaatsvindt. Een beroep op onverschuldigde betaling is uitgesloten.
5.  Bij een enkele reis vanaf Schiphol dient het tarief vooruitbetaald te worden, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.

Artikel 10 - Annulering door de klant
1.  Annulering van de taxirit door de klant dient schriftelijk plaats te vinden en wel uiterlijk 48 uur vóór de bevestigde ophaaltijd.
2.  Bij annulering van de taxirit door de klant tot uiterlijk 24 uur voor de bevestigde ophaaltijd berekent
CSC € 10,00 administratiekosten. Bij annulering binnen 24 uur voor de bevestigde ophaaltijd heeft CSC het recht om het volledige tarief in rekening te brengen.

Artikel 11 – Bagage
1.  Bij een taxirit is standaard inbegrepen per persoon 1 stuk handbagage en 1 stuk ruimbagage.
2.  Extra- of andersoortige bagage dient minimaal 48 uur voor de ophaaltijd opgegeven te worden aan CSC. Hiervoor kan CSC extra kosten in rekening brengen.
3.  Als extra- of andersoortige bagage later dan minimaal 48 uur vóór de ophaaltijd wordt doorgegeven en er geen geschikte auto beschikbaar is, heeft CSC het recht de taxirit te annuleren. CSC sluit aansprakelijkheid voor enige schade als gevolg daarvan uit.

Artikel 12 – Vervoer van kinderen
1.  CSC maakt geen gebruik van kinderzitjes en stoelverhogers. Kinderzitjes en stoelverhogers zijn wettelijk niet verplicht tijdens een taxirit.
2.  CSC neemt geen kinderzitjes en stoelverhogers voor de klant in bewaring.
3.  Vanaf de leeftijd van 3 jaren is het gebruik van een (heup)gordel verplicht.

Artikel 13 – Vervoer van (huis)dieren
1.  Enkel na voorafgaande schriftelijke toestemming van CSC is het toegestaan (huis)dieren mee te nemen in de auto.
2.  Het (huis)dier dient in een speciaal daarvoor bestemde bench, mand of tas te worden vervoerd.

Artikel 14 - Aansprakelijkheid
1.  Externe factoren kunnen altijd van invloed zijn op de planning. CSC sluit aansprakelijkheid voor enige oorzaak waardoor de taxirit niet doorgaat of de klant een vlucht of aansluiting mist uit.
2.  CSC sluit aansprakelijk uit voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat is uitgegaan van de door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor CSC kenbaar behoorde te zijn.
3.  CSC sluit aansprakelijkheid uit voor eventuele tekortkomingen van door derden uitgevoerde diensten.
4.  Overigens is iedere aansprakelijkheid van CSC voor schade die voortvloeit uit, of verband houdt met een toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad, of die is gebaseerd op enige andere rechtsgrond, beperkt tot het door de verzekeraar van CSC te dier zake uitgekeerde of uit te keren bedrag, verminderd met het door CSC te betalen eigen risico onder die verzekering, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld.
5.  Beperkingen van aansprakelijkheid ten gunste van CSC gelden ook ten gunste van niet-ondergeschikte vertegenwoordigers, hulppersonen van CSC en derden die door CSC worden ingeschakeld om de overeenkomst uit te voeren.
6.  Alle aanspraken van de klant vervallen zes maanden na het moment, waarop de klant bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze vorderingsrechten of andere rechten of bevoegdheden.
7.  Als de aansprakelijkheidsverzekeraar om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het door de klant betaalde tarief met een maximum van € 250,00.

Artikel 15- Klachten en geschillen
1.  De klant dient zijn klacht volledig en duidelijk te omschrijven en aan CSC voor te leggen binnen een maand na het moment waarop hij kennisnam of redelijkerwijs kennis had kunnen nemen van het handelen of nalaten dat tot de klacht heeft geleid.
2.  CSC zal vervolgens in overleg treden met de klant om te bezien of een oplossing mogelijk is. De klant ontvangt binnen 4 weken na binnenkomst van de klacht bericht van CSC over een oplossing. Indien de klacht binnen de gestelde termijn niet of niet naar tevredenheid is opgelost, kan de klant zich wenden tot de bevoegde rechter.
3.  De klant kan zijn klacht uiterlijk drie maanden na de reactie van CSC voorleggen aan de bevoegde rechter. Daarna vervalt deze mogelijkheid.

Artikel 16- Toepasselijk recht en forumkeuze
1.  Op alle overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing
2.  De absoluut bevoegde rechter in het arrondissement van CSC is bevoegd kennis te nemen van geschillen die voortvloeien uit hoofde van de met de klant gesloten overeenkomst.

Uithoorn, Nederland 15 november 2022